Brief van de gemeente veer aan de inwoners en ondernemers van Zoutelande d.d. 24/09/2018

 Situatie 

De Molenweg is een erftoegangsweg (30km/h) binnen de bebouwde kom van Zoutelande en dient als toegangsroute van het achterliggend verblijfsgebied en het verderop gelegen bedrijventerrein. 

De verharding bestaat uit elementen. Parkeren van voertuigen is toegestaan op de rabatstraat gelegen aan de westzijde van de Molenweg. Op de rijbaan (breedte 5,80m) wordt het fietsverkeer en het autoverkeer gemengd afgewikkeld. Aan de oostzijde ligt een voetpad (breedte 1,60m) 

Knelpunt 

De onderhoudsstaat van de weginrichting van de Molenweg is onvoldoende. De rijbaan is niet vlak (diverse reparaties) en de fundering is onvoldoende. Dit, in combinatie met zwaar verkeer, leidt tot trillingen in de woningen. Verder oogt de straat, door het divers materiaal gebruik, niet fraai. 

In hoofdlijnen is er qua verkeerskundige opzet weinig aan de hand. De inrichting voldoet grotendeels aan de eisen die het landelijk duurzaam veilig beleid hieraan stelt. Wel maken bewoners melding over snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Het nieuw ontwerp moet hierop inspelen. 

Nieuw concept 

Breedte van de rijbaan (zo smal als mogelijk), materiaalgebruik (elementenverharding) en aanwezigheid van discontinuïteiten (om de 75-100m een accentpunt) zijn goede infrastructurele gereedschappen om het gedrag van de bestuurders te beïnvloeden. 

Rijbaan: standaard rijbaanbreedte voor erftoegangswegen loopt uiteen van 4,80m tot 5,80m. Het concept gaat uit van een rijbaan breedte van 5,20m. Dit maakt het mogelijk dat grote voertuigen elkaar enkel kunnen passeren met een lage snelheid. De ruimte die vrijkomt wordt verdeeld naar het voetpad en de rabbatstrook. 

De fundering van de rijbaan wordt opnieuw gefundeerd om eventuele trillingen tot een minimum te beperken. De verharding bestaat uit gebakken elementen. Dit zorgt voor een fraaie uitstraling. 

 Aansluiting Wielingenstraat: de herinrichting voorziet eveneens in aanpak van het verderop gelegen kruispunt. Het kruisingsvlak willen we zoveel mogelijk verkleinen. Verder accenturen we het kruisingsvlak met een licht bollende punaise. 

Parkeren: de rabbatstrook blijft de enige locatie waar parkeren van motorvoertuigen is toegestaan, conform huidige situatie. Voor de introductie van parkeren op de rijbaan is onvoldoende ruimte. (Hierdoor neemt het risico op klemrijden van fietsers toe). Het concept ontwerp positioneerde de parkeervakken zodat er geen hinder ontstaat bij verlaten woning/ erf. Als parkeren van voertuigen bij voordeur geen punt is, dan kunnen enkele extra parkeervakken gemaakt worden. 

Waarom geen drempels/ versmallingen? 

Drempels zijn de meest effectieve maatregelen om de snelheid te dempen. Wel kleeft hier een nadeel aan; trillingen. Versmallingen zijn pas effectief bij hogere verkeersintensiteiten (vanaf 2.500 motorvoertuigen per etmaal). Dan is er voldoende tegemoetkomend verkeer om op te wachten. 

De nieuwe inrichting nodigt zeker niet uit tot hard te rijden. We denken dan ook dat toepassing van drempels niet nodig zijn. 

download hier de situatieschets